Algemene verkoopsvoorwaarden

Open Opleidingen – Dedicated Opleidingen

 1. Voorwaarden en toepassingsgebied
  • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen op maat in de veiligheidssector in de industrie, windenergie (GWO) en rope acces(IRATA), cursussen, seminaries, workshops, en elke andere dienstverlening welke onder de tak “OPLEIDINGEN” verstrekt door ISEC - INDUSTRIAL SAFETY & EMERGENCY CONSULT BVBA, gevestigd te 9120 , MELSELE haven 1065 Keetberglaan met KBO-nummer 0478.263.646.
  • Andere of tegenstelbare voorwaarden worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan ons stilzwijgen als een aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd.
  • De onderstaande algemene voorwaarden hebben alleszins steeds voorrang op eventuele voorwaarden vanwege een aanvrager.
  • Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden.
 2. Definities
  Opdrachtgever :
  • ISEC - INDUSTRIAL SAFETY & EMERGENCY CONSULT BVBA hieronder afgekort als ISEC Opdrachtgever:
  • Het bedrijf onder wiens verantwoordelijkheid de in voorwaarden en toepassingsgebied vernoemde diensten worden aangeboden en verzorgd, alsmede derden en hulppersonen die ISEC inschakelt en onder wiens leiding en toezicht deze diensten worden uitgevoerd.
  Aanvrager :
  • De natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsook diens vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) die zichzelf, een werknemer of een andere deelnemer overeenkomstig deze voorwaarden, aanmeldt voor deelname aan een opleiding, cursus, seminarie, workshop of enige andere door de opdrachtnemer aangeboden dienstverlening welke valt onder de tak “Opleidingen” .
  De aanvrager is tevens diegene aan wie ISEC zal factureren.

  Deelnemer :
  • De natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de opleiding zal deelnemen
  Inschrijvingsgeld :
  • Het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor deelname aan een opleiding, cursus, seminarie of workshop.
  Cursusgeld :
  • Het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor ondersteunend materiaal, zoals bijvoorbeeld handboeken ,didactisch materiaal, e.d.
  Catering :
  • Bij open opleidingen die door ISEC worden georganiseerd (en gepubliceerd staan op de website van ISEC), is de catering steeds inclusief in het inschrijvingsgeld. In de gevallen waar de catering niet is inbegrepen in het inschrijvingsgeld, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de prijsofferte.
  Open opleiding :
  • Dit is een opleiding die door ISEC wordt georganiseerd en waarbij verschillende deelnemers van verschillende bedrijven en/of particulieren mogen deelnemen. De inhoud van de opleiding wordt geheel door ISEC bepaald en is voor iedere deelnemer dezelfde.
  Dedicated opleiding :
  • Dit is een opleiding op vraag en/of op maat van de Aanvrager en is enkel toegankelijk voor deelnemers die door de Aanvrager zelf worden aangeduid. Een dedicated opleiding wordt gegeven aan een bedrijf en is uitsluitend toegankelijk voor eigen werknemers in dienst van dat bedrijf of contractors, tenzij anders overeengekomen.
   De opleiding kan gegeven worden op verschillende locaties, telkens in overleg met de Aanvrager, zijnde :
   • ofwel op het adres van de Aanvrager zelf
   • ofwel op een andere locatie die door de Aanvrager werd aangeduid
   • ofwel op de terreinen van ISEC
  • Iedere dedicated opleiding wordt vooraf qua inhoud, vorm en voorwaarden besproken met de Aanvrager en er wordt steeds een prijsofferte vooraf door ISEC aan de Aanvrager verstuurd en dit via elektronische vorm.
 3. Inschrijving & bevestiging :
  • De minimumleeftijd om ingeschreven te worden is 18 jaar.
  • Inschrijven voor een open opleiding, cursus, seminarie of workshop dient steeds te gebeuren via mail en worden bevestigd door ISEC
  • Inschrijven voor een dedicated opleiding, cursus, seminarie of workshop dient evenzeer elektronisch te gebeuren, bevestigd door ISEC;
  • Het moment van inschrijving en/ of bevestiging is tevens de aanvang van de overeenkomst tussen de Aanvrager en ISEC en zullen de voorwaarden verbonden aan de algemene voorwaarden van de verkoops overeenkomst van de opleiding gelden. Deze bepaling geldt ook ten overstaan van iedere deelnemer.
  • De Aanvrager behoudt iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de meegedeelde informatie.
  • Ingeval van een open opleiding, cursus, seminarie of workshop :
   Elk inschrijvingsformulier wordt gevolgd door een ontvangstbevestiging van ISEC aan de Aanvrager d.m.v. een e-mail.
  • Ingeval van een dedicated opleiding, cursus, seminarie of workshop :
   Zodra ISEC de bevestiging heeft ontvangen, neemt ISEC contact op om de dedicated opleiding in te plannen op een datum die voor beide partijen past. De overeengekomen datum waarop de dedicated opleiding zal plaatsvinden, wordt door ISEC via e-mail aan de Aanvrager bevestigd.
  • Wijzigingen na de inschrijving zijn niet mogelijk, behoudens in het geval dat ISEC hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 4. Prijzen :
  • Voor een open opleiding omvatten deze de individuele kost
  • Voor een dedicated opleiding omvatten deze de sessie alsook de individuele kost per deelnemer overeenkomstig aantal deelnemers die hebben deelgenomen aan de opleiding, en dit aan de hand van de deelnemerslijst.
  • De prijzen die ISEC hanteert zijn gebaseerd op de factoren die op het moment van prijsofferte gekend zijn, zoals materiaalkosten, lonen, van overheidswege opgelegde heffingen, e.d. ISEC behoudt zich het recht voor om haar aangeboden prijzen te wijzigen, mits verantwoording en/of eventuele bewijsstukken, ter staving van de prijswijziging.
  • De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW. Er is steeds BTW verschuldigd, voor zover deze in België wordt gegeven.
 5. Betalingsvoorwaarden:

  • Alle facturen zowel bij een open” als een “dedicated” opleiding zijn betaalbaar binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum. Eventuele bezwaren dienen dan ook per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.
  • Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag blijft de Aanvrager jegens ISEC van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen die ISEC op de aanvrager heeft, integraal opeisbaar. Het voorgaande geldt eveneens indien de Aanvrager in staat van faillissement wordt verklaard.
  • Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1,00% per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.
  • . Bij laattijdige betaling zal het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met een schadebeding van 15,00 %, met een minimum van € 100,00, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten.
  • In geval van gebrekkige betaling uiterlijk op het moment van de start van de opleiding, cursus, seminarie of workshop of eender welke dienstverlening behoudt ISEC alle rechten om de deelname van de gebruiker aan de dienstverlening te ontzeggen.
 6. Wijziging datum en locatie van de opleiding :
  • Per opleiding stelt ISEC een minimum aantal deelnemers vast. ISEC behoudt zich het recht voor een opleiding niet te laten doorgaan of de datum of locatie te wijzigen, indien het minimum aantal deelnemers niet werd bereikt. ISEC zal de deelnemer/aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en samen met de deelnemer/aanvrager een gepaste oplossing zoeken. (vb. andere datum voorstellen). Indien geen passende oplossing werd gevonden, dan zal ISEC het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug vergoeden aan de deelnemer/aanvrager.
  • Het terug te storten bedrag kan nooit meer bedragen dan het reeds betaalde inschrijvingsgeld. De deelnemer/aanvrager kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
 7. Annulering door de aanvrager :
  • Ingeval van een open opleiding, cursus, seminarie of workshop :
   Bij annulering door de aanvrager en/of deelnemer om eender welke reden vindt geen terugbetaling van het inschrijvings-en cursusgeld plaats. De aanvrager is ten allen tijde gerechtigd om een vervangende deelnemer te laten deelnemen. De aanvrager dient wel vooraf schriftelijk te melden aan ISEC wie de vervangende deelnemer is.
  • Indien de aanvrager geen vervangende deelnemer kan laten deelnemen, dan kan een inschrijving door de aanvrager/deelnemer uitsluitend worden geannuleerd d.m.v. een aangetekend schrijven, met inachtneming van de annuleringskosten zoals vermeld onder de rubriek annuleringen (zie lager) een annulering per mail wordt eveneens aanvaard en dit voor aanvang van de opleiding, cursus, seminarie of workshop.
  • Ingeval van een dedicated opleiding, cursus, seminarie of workshop :
   Annuleren dient schriftelijk te gebeuren door de aanvrager per-mail of fax t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief , met inachtneming van de annuleringskosten, zoals vermeld onder annuleringen (zie lager).
  • Bijkomend, is de Aanvrager verplicht om volgende kosten te betalen :
   De kosten die reeds gemaakt werden door ISEC in de aanloop en ter voorbereiding van de dedicated opleiding. Het betreft hier mogelijkerwijs (maar niet limitatief) : reeds gepresteerde uren om een opleiding te ontwikkelen of te personaliseren, gepresteerde uren aan research, reeds aangekocht werkingsmateriaal (handboeken, syllabus, … ), eventuele annuleringskosten voor reeds geboekte vergaderzalen, cateringkosten, hotelkosten, verplaatsingskosten, reiskosten, en dergelijke meer.
  • . Bij annulering van open opleidingen of dedicated opleidingen, zullen de hierna genoemde annuleringskosten steeds aangerekend worden aan de deelnemer, onverminderd en bovenop het recht op schadevergoeding conform de artikelenbetreffende de annuleringsvoorwaarden hierna vermeld.
  • bij annulering binnen een periode van zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van de opleidingsdatum is het volledige inschrijvings-en cursusgeld verschuldigd.
  • bij annulering binnen een periode van vier (4) weken tot zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van de opleidingsdatum is 50% van het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
   Het cursusgeld (reeds aangekochte handboeken, didactisch materiaal e.d.) is volledig verschuldigd.
  • bij annulering binnen een periode, vroeger dan 4 weken voor aanvang van de opleidingsdatum, is er een administratieve kost van 15% van het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd, dit met een minimum van 50,00 euro per oorspronkelijk ingeschreven deelnemer. Het cursusgeld (reeds aangekochte handboeken, didactisch materiaal e.d.) is volledig verschuldigd.
  • Indien de volledige betaling reeds had plaatsgevonden voor de opleiding , zal ISEC het restant terugstorten naar de aanvrager/deelnemer, na aftrek van de annuleringsbedingen en dit binnen de 14 kalenderdagen na de schriftelijke bevestiging van de annulering.
  • Voor de vaststelling van het moment van annulering is beslissend, het moment waarop ISEC het bericht van annulering heeft ontvangen via aangetekend schrijven. ISEC zal de annulering schriftelijk bevestigen.
 8. Niet verschijning & niet legitimatie of onvoldoende voorkennis deelnemer :
  • Ingeval een deelnemer zonder annulering, zoals bedoeld in annuleringsomschrijving hiervoor omschreven, om welke reden dan ook niet op de opleiding verschijnt, of een opleiding slechts gedeeltelijk bijwoont, dan is de aanvrager het volledige inschrijvingsgeld en cursusgeld verschuldigd. Er vindt ook geen terugbetaling plaats van de reeds betaalde som. ISEC behoudt zich het recht voor om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
  • Iedere deelnemer aan een opleiding/cursus/seminarie/workshop, en met name bij een examen, is verplicht om zich te legitimeren d.m.v. een geldig legitimatiebewijs. Indien hij/zij zich niet kan legitimeren, is ISEC gerechtigd om hem/haar uit te sluiten van deelname aan de opleiding, het examen of de vaardigheidstest. Deelnemers wordt in een aantal gevallen een medical self assesment document gevraagd alvorens te mogen deelnemen aan de opleiding en/of het examen. Bij aanvang van de cursus zal een deelnemers lijst worden ondertekend, Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan zal men uitgesloten worden van deelname.
  • Indien bij een opleiding, examen of vaardigheidstest blijkt dat de deelnemer niet beschikt over de voor de opleiding vereiste voorkennis, diploma’s of andere vooraf vereiste/gevraagde documenten (vb. legitimatiebewijs), alsook wanneer een deelnemer niet slaagt voor de opleiding, het examen of vaardigheidstest, blijft het inschrijvings-en cursusgeld verschuldigd en wordt het niet terugbetaald.
 9. Bewijs van deelname, examen / vaardigheidstest, Certificaat / Diploma, :
  • Alle opleidingen worden afgesloten met een examen of vaardigheidstest, tenzij anders gemeld.
  • Iedere deelnemer ontvangt bij het succesvol voltooien van een opleiding (en mits betaling van het inschrijvings-en cursusgeld), een bewijs van deelname en desgevallend ook een Certificaat/Diploma en de behaalde resultaten. De afgifte van deze certificaten na een succesvol parcour wordt vermeld in de offerte.
 10. Auteurs- en eigendomsrecht op studiemateriaal :
  • Op het door ISEC aan de deelnemer verstrekte studiemateriaal berusten alle auteursrechten bij ISEC. Niets mag daaruit worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of in enige vorm openbaar gemaakt worden, of ter beschikking gesteld worden van derden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ISEC.
  • Bij elke inbreuk hierop is de aanvrager en/of deelnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van 5.000 euro, onverminderd het recht van ISEC om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
  • Het studiemateriaal wordt tijdens de opleiding slechts in bruikleen gegeven aan de deelnemer en mag uitsluitend voor eigen gebruik worden aangewend. Bij verlies van het in bruikleen gegeven studiemateriaal, kunnen de aanschafkosten in rekening worden gebracht.
 11. Aansprakelijkheid :
  • Alle verbintenissen aangegaan door ISEC op grond van deze voorwaarden zijn louter inspanningsverbintenissen. ISEC stelt alles in het werk om haar kennis en expertise zo goed mogelijk over te brengen naar de deelnemers en om de inhoud van haar opleidingen up to date te houden, conform de vigerende wetgeving.
  • ISEC is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade en is niet aansprakelijk in geval van fouten van haarzelf of van haar uitvoeringsagenten. De aansprakelijkheid van ISEC is in ieder geval beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is. De verzekeringspolis is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.
 12. Privacy policy
  • Deze Privacy Policy geldt voor deelnemer(s) en dus iedereen die een bestelling plaatst bij ISEC per e-mail.
  • Gegevens die door de deelnemers verstrekt worden:
   de deelnemer(s) verklaart zicht middels het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk akkoord dat de gegevens die door de deelnemer(s)verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruikt kunnen worden:
  • Het verwerken van een inschrijving, reservering .
  • Gegevens die door de deelnemer(s) aan ISEC zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel, namelijk : wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
  • Gegevens die deelnemers(s) aan ISEC verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
  • De deelnemer heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens kosteloos te laten wijzigen. ISEC kan deelnemer in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door ISEC voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
 13. Slotbepalingen :
  • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen.
  • Elke betwisting wordt beheerst door de Belgische wetgeving.
  • Bij betwisting zijn uitsluitend de Vrederechter te Beveren of de bevoegde rechtbanken van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde bevoegd.

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
Houd me op de hoogte

Meer weten over nieuwe opleidingen en technieken?

Welke nieuwsbrieven wil je ontvangen?

 • Nieuws over ISEC
Ik ga akkoord met het Privacy beleid
Hoera!

Je bent met succes ingeschreven!

This website uses cookies

We are using cookies to give you the best experience on our site. Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalise your web experience.
By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.

Cookie Policy